ข่าวเด่น

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ โดยสอบคัดเลือก ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสอบ 1