logoประวัติ

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

เมื่อปี พ.ศ.2548 โดยดำริของท่านเกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยมอบหมายให้ อาจารย์สมโภช ตามสายลม และอาจารย์ไพรัช ปานดำ เป็นผู้เริ่มต้นก่อตั้งและเป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาฯในช่วงแรก โดยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน20คน จากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียมเท่า ในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 โดยดำริของท่านผู้อำนวยการศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีนโยบายให้แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยเร่งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน วิวัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ว่ามีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต จึงให้มีการเปิดการเรียนการสอนครบทั้งระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ และมีความสนใจในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ?


เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน ในระบบสารสนเทศนั้นประกอบด้วย 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการทำงาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ การดำเนินธุรกิจ และอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาจากคำว่า “เทคโนโลยี” รวมกับคำว่า “สารสนเทศ” “เทคโนโลยี” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์   เครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุ หรือ แม้กระทั่งสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ที่ได้มีการบันทึก ประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆไว้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ทั้งส่วนบุคคลและสังคม  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการ สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ฯลฯ

 

logoบุคลากร

นายธิติ แท่นยั้ง

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววิภารัตน์ คูณวัตร

ครูประจำ

นางสาวมยุรี อารีรอบ

ครูประจำ

นางสาวประนอม กรองสี

ครูประจำ

นางสาวนริทร์ทิพย์ เบ้าลี

ครูประจำ

นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย

ครูประจำ

 

logoจำนวนนักเรียน

ลำดับ

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปวช.1

13

26

39

ปวช.2

4

13

17

 

ปวช.3

12

8

20

 

รวมระดับชั้น ปวช.

29

47

76

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปวส.1

7

4

11

ปวส.2

5

13

18

รวมระดับชั้น ปวส.

12

17

29

รวมสุทธิ

41

64

105

 

 

logoเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไรบ้าง ?

การจัดการฐานข้อมูล (Database)

สร้างเว็บไซต์ (Web Design)

สร้างแอพพลิเคชั่น (Application)

เขียนโปรแกรม (Programming)

ระบบเครือข่าย (Network System)

สร้างแอนิเมชั่น (Animation)

ตัดต่อภาพ (Graphic Design)

ตัดต่อวิดีโอ (Video Editing)

 

logoผลงาน

รางวัลชนะเลิศ

ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2558

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์

รางวัลชนะเลิศ

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation

ระดับเหรียญทองแดง

ระหว่างวันที่ 28-2 ธันวาคม 2559

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการประกวด 3D Animation

logoกิจกรรม

logoโครงการ

Project

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงานโครงการดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

ปีการศึกษา

ระดับชั้น

หมายเหตุ

2559

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2560

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

2561

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2562

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2563

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2564

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2565

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

logoผลงานนักเรียน

logoผลงานนักเรียน

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคนครนายกเลขที่ 116 หมู่ 1 ถนนรังสิต–นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
  • เบอร์โทร : 092-251-9624 (อ.ธิติ)
  • อีเมลล์ : t.thiti2012@gmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.nayoktech.ac.th/~ntc001/